Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

εισαγωγή

Ο παρών διαδικτυακός τόπος δημιουργήθηκε από την εταιρεία «NRG Trading House ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προκειμένου να παράσχει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες του σχετικές με τα προγράμματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία διαθέτει στην αγορά η εταιρεία. Η χρήση του παρέχεται υπό τους κατωτέρω όρους και τελεί υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο επισκέπτης οφείλει να τους αναγνώσει προσεκτικά, να τους κατανοήσει και να συμμορφωθεί σε αυτούς. Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωση αυτών μέσω του παρόντος διαδικτυακού της τόπου.  

Ο παρών διαδικτυακός τόπος απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και απαγορεύεται η χρήση του από ανήλικους. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη από οποιαδήποτε αιτία σε περίπτωση χρήσης αυτού από ανήλικο. 

αποποίηση ευθύνης

• Η NRG Trading House καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το πληροφοριακό υλικό που διατίθεται στον διαδικτυακό της τόπο σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και τα προϊόντα της να είναι έγκυρο, σαφές, ακριβές και διαρκώς επικαιροποιούμενο. Σε περίπτωση που λόγω της ταχύτητας των εξελίξεων στην αγορά και της προσπάθειας της εταιρείας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της υπάρξει μία μικρή καθυστέρηση στην ενημέρωση του διαδικτυακού της τόπου, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη έναντι του χρήστη ή τρίτου για οποιασδήποτε φύσης ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν από την καθυστέρηση αυτή. 

• Η NRG Trading House δεσμεύεται να μεριμνά για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, και να διορθώνει λάθη σε αυτή. Ωστόσο, δεν δύναται να εγγυηθεί, λόγω της φύσης του διαδικτύου, ότι οι λειτουργίες των διακομιστών της (servers) θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους τεχνικά προβλήματα. Ως εκ τούτου, δεν ευθύνεται για τυχόν μη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου, για τη διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε τεχνικά ζητήματα τυχόν εμφανισθούν, όπως και για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο χρήστη από οποιαδήποτε τέτοια δυσλειτουργία.

• Η εταιρεία συνιστά στους χρήστες της να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό. Επομένως, δεν ευθύνεται για καμία απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Η NRG Trading House λειτουργεί με σεβασμό στην ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου υπακούοντας στις επιταγές των Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι συλλέγει και αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία των χρηστών κατά τη συμπλήρωση της φόρμας ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την εταιρεία, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας αιτημάτων και παραπόνων, κατά την επιλογή της υπηρεσίας «click to call» και κατά τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ως στοιχεία θεωρούνται αυτά που προσδιορίζουν την ταυτότητα και αυτά που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τους χρήστες (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ.). Ο χρήστης συγκατατίθεται ρητώς να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία.

Η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία προκειμένου:

• Να ενημερώνει τους χρήστες για την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.

• Να ικανοποιεί τις εκάστοτε απαιτήσεις των χρηστών, σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

• Να αποστέλλει στους χρήστες υλικό παρουσίασης και προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών της, τηλεφωνικά ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς και να τα χρησιμοποιεί προκειμένου να εξαγάγει στατιστικά αποτελέσματα, εκτός εάν ο χρήστης ρητώς δεν επιθυμεί τούτο.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την οποία ακολουθούν διαδικτυακοί τόποι τρίτων, οι οποίοι περιέχονται στο διαδικτυακό της τόπο ως υπερσυνδέσεις.

διόρθωση ή/και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα και να διορθώσουν ή και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω του ιστότοπου.

διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η NRG Trading House δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή κατά οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου σε κανένα τρίτο φορέα. Η εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

• Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.

• Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρεία καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρεία έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, που οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου καταθέτουν σε αυτόν, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς τον τελευταίο.

• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

χρήση cookies

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία o παρών διαδικτυακός τόπος, όπως και κάθε άλλος ιστότοπος, αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη ή στην κινητή του συσκευή, όταν μας επισκέπτεται. Οι πληροφορίες αυτές δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα του χρήστη. Περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή του, τη σύνδεσή του στο Internet, π.χ. λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, τη διεύθυνση IP, τις συνήθειες περιήγησης και του χρόνου περιήγησης στο Διαδίκτυο και την τοποθεσία του. 

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται προκειμένου να θυμόμαστε τις ενέργειές του και τις προτιμήσεις του για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μη χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις του αυτές, κάθε φορά που επισκέπτεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή πλοηγείται σε αυτόν. Χρησιμοποιούνται απλώς και μόνον προκειμένου ο ιστότοπος να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να του προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας την πλοήγηση σε αυτόν. Επιπροσθέτως, τα cookies βοηθούν την εταιρεία στην καταμέτρηση και διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του διαδραστικού online περιεχομένου της, των λειτουργιών και άλλων επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη σύνδεση με τον διαδικτυακό μας τόπο και στη συνακόλουθη έκδοση στατιστικών αποτελεσμάτων. Η εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες της ότι κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics. Τέλος, η χρήση των cookies γίνεται για να παρακολουθούνται αναλυτικά στοιχεία και η χρήση του διαδικτυακού τόπου, προκειμένου να βελτιώνονται ποιοτικά και να αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες του.

υπερσυνδέσεις

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσεις (links) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Οι υπερσυνδέσεις αυτές παρέχονται μόνο προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση των χρηστών και δεν υποδηλώνουν ότι η εταιρεία εγκρίνει το περιεχόμενό των διαδικτυακών τόπων στους οποίους αυτές οδηγούν, για το οποίο απεκδύεται κάθε ευθύνης. Η ευθύνη για το περιεχόμενο βαραίνει τους ιδιοκτήτες/κατόχους τους και ο χρήστης με την επίσκεψή τους αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο της NRG Trading House, αποκτά πρόσβαση σε αυτούς με δική του ευθύνη και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών. Οποιαδήποτε ζημία από οποιαδήποτε αιτία προκληθεί στο χρήστη από τη χρήση των υπερσυνδέσεων αφορά αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες/κατόχους των διαδικτυακών τόπων, στους οποίους αυτές οδηγούν και στο χρήστη και επιλύεται μεταξύ αυτών.  

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου (εμπορικό σήμα, επωνυμίες, πληροφοριακό υλικό, λογισμικό, γραφικά κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «NRG Trading House ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.E.» και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο χρήση και εκμετάλλευσή του εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την ενημέρωση και ρητή συναίνεση της εταιρείας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χρήστη με τα παραπάνω, η εταιρεία επιφυλάσσεται για τη διεκδίκηση και την προστασία των δικαιωμάτων της ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο νόμιμο μέσο.

εφαρμοστέο δίκαιο- δωσιδικία

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και τη χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου, κατά τόπον αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετική με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, όπως και για προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν το περιεχόμενό του και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ή να το διορθώσουν ως προς τυχόν ανακρίβειες ή ανακολουθίες, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στην εταιρεία μας και στο εξειδικευμένο της προσωπικό ηλεκτρονικά, μέσω του πεδίου «επικοινωνία» αλλά και τηλεφωνικά στο 18101.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΑΡΟΧΟ;