Δίνοντας τη σωστή εκπαίδευση και τα απαραίτητα εργαλεία γίνεται πιο δυνατή η ένταξη των νέων στο εργασιακό δυναμικό. Αυτή είναι η ουσία της σημερινής ημέρας, κατά την οποία, κάθε χρόνο, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών διοργανώνει ένα σημαντικό event, αφιερωμένο στους νέους. 

 

World Youth Skills Day
15 July 


Young people are almost three times more likely to be unemployed than adults and continuously exposed to lower quality of jobs, greater labor market inequalities, and longer and more insecure school-to-work transitions. In addition, women are more likely to be underemployed and under-paid, and to undertake part-time jobs or work under temporary contracts.

That is why education and training are key determinants of success in the labor market. But unfortunately, existing systems are failing to address the learning needs of many young people, and surveys of learning outcomes and skills show that a large number of youth have low levels of achievement in basic literacy and numeracy. Skills and jobs for youth feature prominently in the 2030 Agenda for Sustainable Development, and SDG target 4.4 calls for a substantial increase in the number of youth and adults who have relevant skills.

 

Πηγή: https://goo.gl/qrtuYp